VYHĽADÁVANIE

KATALÓG PRODUKTOV
AKCIE
PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS
NOVINKY E-MAILOM

Zadajte svoju adresu pre zasielanie informácií o nových produktoch a špeciálnych zľavách:

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Údaje o prevádzkovateľovi

Adresa prevádzkovateľa:

Sportovní poháry s.r.o. Turgeněvova 28 618 00 Brno-Černovice

IČ: 27686311 DIČ: CZ27686311

Kontaktná osoba: Miloš Kulich Tel./fax: +420 548 220 159 Mobil: +420 602 510 965, +420 777 035 114 E-mail: pohary@sportovnitrofeje.cz

Bankové spojenie: 35-4468340287/0100 KB

II. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci uskutočniť u predávajúceho písomne (e-mailom) alebo telefonicky v lehote do 3. dňa od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t.j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste predajne predávajúceho: Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice alebo na e-mailovej adrese pohary@sportovnitrofeje.cz. K reklamácii je potrebné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamácie vybavuje: Miloš Kulich
Adresa: Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice
Tel./fax: +420 548 220 159

III. Popis vybavenia objednávky

Potvrdenie objednávky

Po obdržaní Vašej objednávky overujeme, či je tovar k dispozícii a najneskôr druhý pracovný deň Vám zavoláme, objednávku potvrdíme a dohodneme sa na najvhodnejšej forme doručenia tovaru. Do nášho telefonického potvrdenia môžete objednávku bez akýchkoľvek poplatkov zrušiť.

Dodanie tovaru

Tovar zasielame prostredníctvom prepravnej služby Slovenskej pošty. Zasielame 1. triedou na dobierku. K odoslanému tovaru prikladáme potvrdený záručný list a daňový doklad (faktúru). Všetok objednaný tovar je možné tiež vyzdvihnúť v našej kamennej predajni v Brne.

IV. Nákupný poriadok

Práva a povinnosti predajcu

Predajcom je spoločnosť Sportovní poháry s.r.o. - Miloš Kulich, Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice, IČ: 27686311, DIČ: CZ27686311.

 • Predajca má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu v tejto objednávke uvedenú do piatich pracovných dní od prijatia objednávky, v prípade platby vopred na účet do piatich pracovných dní od prijatia platby. Pokiaľ je v popise tovaru uvedená dlhšia lehota expedície, je u objednávky obsahujúcej tento tovar záväznou lehotou vybavenia táto uvedená lehota. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovou adresu zákazníka. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim.
 • Pri splnení daných podmienok predajca vráti čiastku zaplatenú nakupujúcemu za vrátený tovar poštovou poukážkou na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný a to do siedmich pracovných dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Predávajúci nevracia čiastku za poplatky súvisiace s odoslaním tovaru (balné, poštovné, dobierkové, poistné).
 • Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu poskytol nakupujúci, bude používať len k účelom, ktoré súvisia so službami obchodu www.sportovetrofeje.sk, a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok. Na písomnú žiadosť nakupujúceho je predávajúci povinný údaje o tomto nakupujúcom vymazať z databázy zákazníkov.
 • Pokiaľ nakupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, predávajúci má právo vybavovanie ďalších objednávok tohto nakupujúceho pozastaviť, prípadne odmietnuť.

Práva a povinnosti nakupujúceho

 • Nakupujúci uvedie správnu poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
 • Nakupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovou cenu za objednaný tovar a prípadne ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierka) uvedené v záväznej objednávke.
 • Nakupujúci má právo odoslanú objednávku stornovať na stránkach obchodu www.sportovetrofeje.sk do jednej hodiny od jej odoslania.
 • Na základe zákona č. 367/2000 má nakupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
 • Nakupujúcemu tým nastáva nárok na vrátenie čiastky za tento tovar zaplatený (predajca nevracia čiastku zaplatenú za balné, poštovné alebo dobierkové), pri splnení nasledujúcich podmienok:
  • vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený,
  • nakupujúci doručí vrátený tovar osobne alebo poštou na vlastné náklady na adresu predajcu.

  Do zásielky s vráteným tovarom vložte, prosíme, kópiu ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky /sprievodného listu/.

  Kontakt: Miloš Kulich, Sportovní poháry s.r.o., Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice

 • Nakupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy zákazníkov www.sportovetrofeje.sk, pokiaľ v obchode neurobil žiadnu objednávku a to na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. V tejto žiadosti musí byť uvedené prihlasovacie meno a heslo nakupujúceho.
 • Pokiaľ nakupujúci pri objednávaní tovaru zvolí niektorú z platieb vopred na účet predajcu (bankový prevod, GSM banking), zaväzuje sa uhradiť celkovú cenu objednávky do 14 dní od jej realizácie. Pokiaľ predajca v tejto lehote neobdrží úhradu na svoj účet, bude objednávka predajcom zrušená.
  • záväznosť objednávok, informácie o uskutočnenej objednávke (e-mailom)
  • spôsoby a doby dodávky
  • štandardné metódy platieb, štandardná výška poštovného a balného

V. Platobné podmienky

Na dobierku - Slovenská pošta

Osobne v predajni

Možnosť vyzdvihnutia a zaplatenia tovaru osobne v predajni: Sportovní poháry s.r.o., Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade zo zákonom č. 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

>Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal
 • na dodávku spotrebného tovaru ako napr. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku atd.
 • na tovar kúpený na leasing alebo splátkovým predajom

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok

 • tovar nesmie mať známky použitia
 • musí byť nepoškodený
 • musí byť kompletný a s originálnym dokladom o kúpe.
 • tovar musí byť doručený na adresu: Sportovní poháry s.r.o., Turgeněvova 28, 618 00 Brno-Černovice

Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku. Súčasne s tovarom je potrebné zaslať: žiadosť o jednostranné odstúpenie od zmluvy (možno zaslať e-mailom)

Žiadosť musí obsahovať

 • Vašu plnú adresu
 • Text: Požadujúci vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu).
 • Dátum a podpis

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Storno zo strany obchodu

Predajca má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu v tejto objednávke uvedenú do piatich pracovných dní od prijatia objednávky, v prípade platby vopred na účet do troch pracovných dní od prijatia platby. Pokiaľ je v popise tovaru uvedená dlhšia lehota expedície, je v objednávke obsahujúcej tento tovar, záväzná lehota vybavenia táto uvedená lehota. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ je zadaná doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovou adresu zákazníka.

VI. Cena za dopravu

Cena za dopravu je 6 EUR.

VII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté zákazníkmi v žiadnom prípade neposkytujeme tretej strane, pokiaľ to nesúvisí s účelom, ku ktorému boli poskytnuté obchodu www.sportovnitrofeje.cz (napr. oznámenie doručovacej adresy prepravcovi).